Storängen

Plats: Storängen, Huddinge
År: 2018 – pågående
Beställare: Skanska Bostadsutveckling
Omfattning: ca 195 lägenheter / 13 400 kvm BOA
Samarbete: ÅWL

Vid Huddinge centrum är ett industriområde på väg att rivas för att ge plats åt en ny kvartersstad med industrikaraktär. Med önskan om en stor variationsrikedom delade kommunen upp området i markanvisningar till olika byggherrar. Skanska, med 2,5 kvarter i området, anlitade oss för att ta fram volymstudier, skisser och underlag till detaljplan för 1,5 av dessa. Vårt förslag i den nya kvarterstaden Storängen består av ca 195 lägenheter fördelat på ett kvarter och ett fristående hus.

 

 

 

 

 

Gröna ambitioner

I projekt Storängen finns ett mål om en hög miljöstandard genom Svanenmärkning, en ekonomisk hållbarhet i projektet samt att kunna uppfylla kommunens önskemål kring det nya bostadsområdets utformning och karaktär. Möten och olika workshops har arrangerats för att samla och ena byggherregruppen. Viktiga frågor var betydelsen av väl genomtänkta hörn på kvarter av denna skala, samt hur gaturummen bör utformas i området för att skapa gröna och trygga stråk där gång- och cykeltrafikanter prioriteras före bilar i en så kallad ”shared space-gata”.

Projektet har fokuserat på miljö och hållbara lösningar på flertalet områden som låg energianvändning, solpaneler på taken, mobilitetsåtgärder som till exempel matleveransskåp. Här finns en lummig innergården med mångfald i växter, ett gemensamt växthus och vattenfördröjning i gröna raingardens som omsluter kvarteret i gatuplan och dessutom kan användas som sittytor intill byggnaden. Förutom takterrassernas gemensamma ytor har varje lägenhet rymliga balkonger för umgänge, avkoppling och växtodling.

 

Gestaltning och material

Kvarteret är byggt som ett block men ska, trots upprepade trapphusmoduler, upplevas som flera byggnadsvolymer. Mot den trafikerade gatan i nordöst, där kommunen eftersträvat stadsmässighet, reser sig kvarteret. Mot sydväst trappas byggnadshöjden ner för att ge sol på innergård, balkonger och terrasser. Mot söder öppnas kvarteret upp. Med hjälp av trappningar i våningsantal och takriktningar bildar kvarteret elva olika volymer som särskiljs ytterligare med hjälp av fönstersättning och fasadmaterial.  För att anknyta till platsens historia som ett industriområde har vi utgått från den gula nyans som ursprunglig bebyggelse på tomten haft. Den kontrasteras med grått för en variationsrik samtida tolkning. Fasadmaterial är tegel och puts. Teglet är ett hållbart val ur flera aspekter och kombineras med olika förband, fogbruk och mönster för en stor variation. För att ge kvarteret ett variationsrikt och samtidigt harmoniskt uttryck har vi i fasad arbetat med få komponenter i många kombinationer.

Team: Lis Kjær, Gustav Knochenhauer, Josefin Nord, Josephine Lillkung, Danijela Roksandic