Kv. Brädgården

Plats: Nyköping
År: 2016 – 2018
Beställare: Nötudden, Stadsvillan
Omfattning: ca 325 lägenheter / 25 000 m² BOA

På fastigheten Brädgården 1 i Nyköping planeras det för ca 300 nya bostäder och lokaler. Fastigheten har sedan tidigt 1900-tal varit bebyggt med industribyggnader.

Planområdet föreslås utvecklas med fyra mindre kvarter. Kvarteren planeras för en hög boendetäthet och med varierade bebyggelsetypologier och höjder för att skapa kvaliteter i både stadsbild och boendemiljö.

Detta är ett projekt i samarbete med Nötudden, Stadsvillan, Nyköpings kommun, Urban Minds, Urbio och Pavel Vavilov Studio.

Struktur

Kvarteret Brädgården 1 ligger i den södra delen av Nyköpings stadskärna, strax norr om Nyköpingsåns mynning i Stadsfjärdern.

De fyra relativt slutna bostadsgårdarna länkas samman med ett inre grönt stråk som kopplas till omkringliggande parkområden. Mot stråket och den nord-sydliga tvärgatan mellan kvarteren går bebyggelsen ner i skala till 2–4 våningar och består i huvudsak av radhus och stadsradhus.

Mot omgivande gator och parker är bebyggelsen generellt högre och mer stadsmässig men varierar sinsemellan från 4 till 7 våningar. Lokaler och butiker ska placeras så att de bidrar till ett stadsliv på Ringvägen och Folkungavägen.

Gestaltning

Förslaget fångar upp vissa arkitektoniska motiv som är vanligt förekommande i Nyköping och byggnaderna är gestaltade utifrån detta på ett mer samtida vis.

Utgångspunkterna har bland annat varit fasaden med vertikala fönsteraxlar, gavelmotivet mot gatan, material, kulör och taklandskap med takkupor.

Team: Lis Kjær, Jerker Larsson, Nina Falk Danauskis
Katalin Reviczky, Louise Karlsson, Karolina Sellnäs