Kv. Vätan 11 Elite Hotel Stockholm Plaza

Plats: Östermalm, Stockholm
År: 2016
Beställare: Nedre Vätan 11 AB
Omfattning: 2 600 kvm

Sedan 2015 har Larsson Arkitekter varit involverade i utbyggnaden av Elite Hotel Stockholm Plaza. Byggnaden på Birger Jarlsgatan 31, granne med det befintliga hotellet, uppfördes som kontorshus och har byggts om och till många gånger under årens lopp.

Grundläggningsförhållandena har från början varit mycket dåliga och byggnaden dras idag med omfattande sättningsskador.

För att värna gaturummet och stadsbilden behålls fasaden mot Birger Jarlsgatan, medan gårdsfasad och invändig stomme byts ut för att åstadkomma en modern och tillgänglig byggnad, lämplig för hotellverksamhet. Under byggtiden stagas fasaden upp med ett externt fackverk och grundförstärks.

 

Fasad

Byggnaden på Birger Jarlsgatan 31 uppfördes ursprungligen 1881 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Ludvig Hedin och byggdes till med två våningsplan 1920. I samband med detta omgestaltades också fasaden av arkitekt Björn Hedwall till tjugotalsklassicism.

Under årens lopp har byggnaden byggts om och moderniserats och mycket få originaldetaljer återstår idag. Fasaden, samt entréplanets marmorklädda entréhall tillhör det bevarandevärda.

Den nya lösningen har skissats fram parallellt med förankrings- och utvärderingsarbete utfört av Larsson arkitekter tillsammans med Elite Hotel. Stadsmuseet, Stadsbyggnadskontoret och representanter från byggnadsnämnden har rådfrågats under processen och viktiga ståndpunkter har tagits tillvara.

Bygglov

Under hösten 2016 togs bygglovhandlingar fram i samverkan med hotellet och med stöd av tekniska konsulter. Projektgruppen har bestått av beställare, arkitekt, inredare, antikvarie, konstruktör, elingenjör, VVS-ingenjör, brandingenjör och tillgänglighetskonsult.

Bygg- och rivningslov erhölls i oktober 2016 och detaljprojekteringen kommer att starta hösten 2017.

Team: Jerker Larsson, Sofia Löwhagen,
Patrick Enhörning, Pontus Ljungberg