Bromstensstaden

Plats: Bromsten, Stockholm
År: 2016–2017
Beställare: NCC och Fastpartner
Omfattning: ca 350 lägenheter + lokaler

Stockholms stad har sedan 2006 arbetat med omvandlingen av Bromstens industriområde från industri till en stadsdel med både bostäder och verksamheter i en tät kvartersstruktur. Fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 utgör ca en tredjedel av stadsutvecklings-
området Bromstensstaden.

Vårt projekt i Kv. Gustav 1 består av kvartersbebyggelse i tre kvarter med ca 350 bostäder och med lokaler i vissa delar av entréplanen. I bottenvåningen på kvarter 1 finns även ett parkeringsgarage.

Upplåtelseformen är bostadsrätter i kvarter 1 och hyresrätter i kvarter 2 och 3. Under hösten 2016 och våren 2017 jobbade vi med underlag till detaljplanen.

Kvarteret

Kvarteren består av slutna fasader mot Skogängsvägen och de mindre gränderna, liksom det offentliga parkrummet. Kvarterens innergårdar har kopplingar med årummet genom öppningar i kvarteren.

Fasaderna mot Spångaån är nedtonade både i utformning och kulör för att skapa en harmonisk atmosfär mot parkstråket längs med ån.

Kvarterens fasader mot huvudgatorna kännetecknas av en tredelning i horisontalled där sockelvåningen utgör del 1, mellanpartiet med normalplan del 2 och vindsvåningen med bostäder utgör del 3. Vindsvåningen är huvudsakligen en indragen våning.

Sockelvåningen innehåller i kvarter 1 lokaler mot Skogängsvägen och parken. I kvarter 2 och 3 innehåller sockelvåningen olika funktioner som lokaler, lägenheter och bostadskomplement.

Gestaltning

Bostäderna i markplan har antingen en egen entré mot gata eller fransk balkong och är placerade en bit över marknivå för att dels undvika direkt insyn och även för att undgå eventuell översvämning.

Tegel i bruna och svarta toner är återkommande på sockelvåningarna mot gata och är därmed det materialet och de kulörerna som kännetecknar och binder samman de tre kvarteren.

Tegel ger tyngd och karaktär till kvarteren och refererar till den tidigare industriella användningen i området. De tre kvarteren har därutöver givits sin egna identitet med urskiljande material- och kulörval.

Team: Lis Kjær, Ann Djupa, Louise Karlsson,
Katalin Reviczky