Kv. Blåmesen

Plats: Solna
År: 2020-pågående
Beställare: Solna Stad (genom Urban Minds) samt Besqab
Omfattning: 319 lägenheter och 29 radhus

En ny detaljplan utformas i planområdet kring Armégatan vid Tallbackaskolan. Här ska Tallbackaskolan ersättas med den nya och större Huvudstaskolan samtidigt som Armégatan förtätas med bostäder och förvandlas från trafikled till att bli en levande stadsgata.
I planerad bebyggelse finns det en blandning av både gamla och nya stadsbyggnadsideal, med förebild i den gamla stenstaden och likt de miljöerna ska bebyggelsen ligga längs med gatorna och skapa tydliga gaturum.

I detta projekt har vi fått möjlighet att ta fram byggrätter för bostäder åt Solna Stad inför samråd. Marken blev sedan anvisad till Besqab och vi fick fortsatt förtroende att förankra bostädernas utformning i det fortsatta arbetet.

Plats och gestaltning

I östra delen av planområdet mot Armégatan planeras ett bostadskvarter om fyra till åtta våningar. Bebyggelsen i det nordöstra hörnet mot Armégatan är som högst och trappar ned till fyra våningar mot skolgården i söder. Detta släpper in solljuset på bostadsgården och möter upp skolgården med lite lägre bebyggelse. Entré-våningarna ligger med en vånings skillnad från norr till söder och kan med fördel utnyttjas för garageplan och upphöjd bostadsgård. Innergården ramas in av grönytor utformade i ett geometriskt formspråk, vilket skapar rum för lek och samvaro som också omhändertar dagvatten.

Fasaderna är välproportionerade i gedigna material som tegel, puts och natursten. Sockelvåningen markeras med avvikande material och/eller kulör i en till två våningar. Med inslag av trä, skiffer och metallplåt bryts fasaden upp vertikalt i mötet mellan olika material och färger. Radhusen är, likt bostadskvarteret och skolbyggnaden, tänkt att uppföras med en fasad av tegel och trä för den översta delen mot terrassen. Olika tegelkulörer bryter upp de långa fasaderna.

Team: Lis Kjær, Vittoria Albertini, Joakim Rudgård, Faiza Bano Kahn, Agnese Signorelli